Mô tả

Developing Vietnam’s high-quality human resources in conditions of industrial revolution 4.0: some theoretical aspects - Nguyen Huu Hoi

Developing Vietnam’s high-quality human resources in conditions of industrial revolution 4.0: some theoretical aspects
Nguyen Huu Hoi


Bulletin of science and education. 2020. № 6 (84). Part 1. PP. 48-52. ISSN 2312-8089. 
DOI: 10.24411/2312-8089-2020-10601.

Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất