Mai K Da - Католицизм и протестантизм: проблема противостояния и интеграции культур во Вьетнаме

Mai K Da
Католицизм и протестантизм: проблема противостояния и интеграции культур во Вьетнаме

Католицизм и протестантизм: проблема противостояния и интеграции культур во Вьетнаме Tác giả Mai K Đa Ngày xuất bản 2017/2 Hội thảo Конференция "Диалог цивилизаций: Восток - Запад", материалы XVII научной Конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, Российский университет дружбы народов, Москва Trang 67-75 Nhà xuất bản Российский университет дружбы народов, Москва

Nguồn

Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả