Mô tả

Dương Quốc Quân - Về sự tương quan giữa các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

Dương Quốc Quân
Về sự tương quan giữa các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Góp phần hoàn thiện giáo trình các khoa học Lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay”, Học viện Tài chính, 4/2014. Học viện Tài chính, tháng 4/ 2014.
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất