Mô tả

Dương Quốc Quân - Về định hướng nghiên cứu triết học ở Việt Nam hiện nay

Dương Quốc Quân
Về định hướng nghiên cứu triết học ở Việt Nam hiện nay


Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Trần Đức Thảo và triết học ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XX một vài nghiên cứu so sánh. 
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2017 
Trang 80-86
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất