Dương Quốc Quân - So sánh trong nghiên cứu và giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Dương Quốc Quân
So sánh trong nghiên cứu và giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin”, Học viện Tài chính, 6/2015. Học viện Tài chính, tháng 6/ 2015. 51-58


Bài viết liên quan

---------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ order thuốc cho mẹ, bé và gia đình tin cậy
Xem các bài viết trên FACEBOOK lấy thuốc cho mẹ, bé và cả gia đình TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------------------------

Xem thêm

Xem thêm