Dương Quốc Quân - So sánh trong nghiên cứu và giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Dương Quốc Quân
So sánh trong nghiên cứu và giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin”, Học viện Tài chính, 6/2015. Học viện Tài chính, tháng 6/ 2015. 51-58
Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả