Nổi bật

Dương Quốc Quân - Quá trình nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới đất nước

Dương Quốc Quân 
Quá trình nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới đất nước


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Học viện Tài chính, 5/2017. Học viện Tài chính, tháng 5/ 2017. 
Trang 182-187

Có thể bạn cần!


Hồng Phượng Store - Mua sắm tin cậy!

Type and hit Enter to search

Close