Dương Quốc Quân - Quá trình nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới đất nước

Dương Quốc Quân 
Quá trình nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới đất nước


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Học viện Tài chính, 5/2017. Học viện Tài chính, tháng 5/ 2017. 
Trang 182-187
Previous Post Next Post

Blog ads

Bạn đã ghé Bếp Phượng TV?

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất

Mô tả