Mô tả

Dương Quốc Quân - Một số ý kiến về công tác nghiên cứu, biên soạn giáo trình các môn khoa học Mác – Lênin ở nước ta

Dương Quốc Quân 

Một số ý kiến về công tác nghiên cứu, biên soạn giáo trình các môn khoa học Mác – Lênin ở nước ta


Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Góp phần hoàn thiện giáo trình các khoa học Lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay”, Học viện Tài chính, 4/2014. Học viện Tài chính, tháng 4/ 2014.
Previous Post Next Post

Xem thêm các sản phẩm Bếp Phượng đang bán chạy nhất