Ảnh hưởng của các giá trị tôn giáo lên sự phát triển tư tưởng trách nhiệm trong hoạt động kinh tế (Qua khảo sát trường hợp đạo Tinh Lành)

Ảnh hưởng của các giá trị tôn giáo lên sự phát triển tư tưởng trách nhiệm trong hoạt động kinh tế (Qua khảo sát trường hợp đạo Tinh Lành)
Lê Thị Hồng Phượng

Bài viết tham dự Hội thảo “Nghiên cứu triết học ở Việt Nam – những vấn đề thực tiễn”, Khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 7-2016

Bài viết liên quan


Hồng Phượng Store